Przetargi i zamówienia

21 września 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego Nr 5 przy ulicy Niedziałkowskiego 8/10 w Radomiu o powierzchni 45,46 m² na działce gruntu nr 93/3.

Cena minimalna do sprzedaży wynosi 100.000,00 zł.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem propozycji ceny zakupu w/wym. nieruchomości ustala się do dnia 05.10.2023 r. do godz. 14.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 5 przy ulicy Niedziałkowskiego 8/10 w Radomiu”, w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” ulica M. Curie – Skłodowskiej 18, pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5.000,00 zł. do dnia 05.10.2023 r. na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU

96 91150002 0120 0120 0300 0001

 

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 06.10.2023 r. o godz. 08.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210, II p.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

– swobodnego wyboru ofert,

– unieważnienia lub odwołania przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Informacje, dotyczące przetargu udzielane są pod numerem telefonu /048/ 384-06-40 wew. 329.

zobacz więcej

21 września 2023

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ NASZ DOM „ w Radomiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 ogłasza konkurs ofert na wynajem niżej wymienionych lokali użytkowych w biurowcu Spółdzielni przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 18 w Radomiu z ceną wywoławczą miesięcznej stawki czynszu najmu za 1m² wynajmowanej powierzchni w wysokości 25,00zł netto:

1/ lokal o powierzchni 45,32m² – /parter/

2/ lokal o powierzchni 33,00m² – / II piętro/

Do podanej ceny wywoławczej miesięcznej stawki netto czynszu najmu będzie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT oraz pozostałe opłaty.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem rodzaju prowadzonej działalności i stawki netto czynszu najmu za 1m² powierzchni oraz wpłat wadium w wysokości:

ad1/ 1.390,00zł

ad 2/ 1.000,00zł

ustala się do dnia 05.10.2023 roku do godz. 14°°.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem lokalu, którego dotyczy oferta w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „ NASZ DOM” pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata określonego wadium na konto Spółdzielni: BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Nr 96 9115 0002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2023 roku o godz. 8°° w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210 /II piętro/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

– swobodnego wyboru ofert,

– unieważnienia lub odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Informacje, dotyczące konkursu udzielane są pod numerem telefonu :/48/384-06-40 do 42 wew. 330.

zobacz więcej

5 września 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18 ogłasza przetarg nieograniczony na:

REMONTU ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH,WIELORODZINNYCH PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 17, OLSZTYŃSKIEJ 29, S. ŻEROMSKIEGO 109 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – koszt specyfikacji – 150 zł; w siedzibie Spółdzielni pok. 113 lub 111 w godz. 800-1400, w terminie od 06.09.2023r. do 20.09.2023r. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod Nr tel. 48 384-06-40 wew. 311i 312.

Termin składania ofert – do 20.09.2023 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

7 sierpnia 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg na wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Sadkowskiej 13, ul. Sadkowskiej 14A i ul. Struga 78 w Radomiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w kwocie 100 zł w siedzibie SM „Nasz Dom”, pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 13.00.

Termin składania ofert do 21.08.2023 r. godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

3 sierpnia 2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18 ogłasza przetarg na:

Budowę drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach o nr ew. gruntu: 129/5, 126/3,126/4 oraz części działek nr ew. 129/6, 129/7, (obr.0041–Śródmieście 1, ark. 39) w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (kancelaria) w terminie do dnia 22.08.2023 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2023 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie- 200 zł, w siedzibie Spółdzielni pok. 113 w godz. 8.00-14.00, w terminie do 11.08.2023 r.

O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr : 48 384-06-40 wew. 311.

zobacz więcej

27 czerwca 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 18 ogłasza przetarg na : Remont istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej osiedlowej od ul. Olsztyńskiej 29 do ul. Olsztyńskiej 25, oraz drogi dojazdowej do garaży przy ul. Grzybowskiej 13 w S.M. “Nasz Dom” w Radomiu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój 112 (kancelaria) w terminie do dnia 12.07.2023 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie – 200 zł w siedzibie Spółdzielni pok. 113 w godz. 8.00 -14.00 w terminie do 11.07.2023 r. O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr 384 – 06 – 40 wew. 311.

zobacz więcej

4 maja 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 18, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wymiany dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Radomiu przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 (kl. III, V, VI), ul. Struga 40/42 (kl. II) i ul. Żeromskiego 116A (kl. II) wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem dofinansowania z programu „Dostępność plus”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w siedzibie SM „Nasz Dom” pokój nr 111 codziennie w dni robocze w godzinach 800 – 1400. Koszt specyfikacji 200,00 zł.Termin składania ofert – do 19.05.2023 r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w SM „Nasz Dom” w pokoju 11, telefonicznie pod numerem 048 384-06-40 w. 312 lub drogą e-mail: sm@naszdom.radom.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych Oferenta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

zobacz więcej

11 kwietnia 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu informuje, że w dniu 25.04.2023 r. o godz. 9 ºº odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

  1. Mieszkanie kat. M-2 przy ulicy Sadkowskiej 6 m. 26, III piętro

– o powierzchni użytkowej – 23,16 m²

– cena wyjściowa – 103.000,00 zł

– wadium – 5.150,00zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto w terminie do dnia 24.04.2023 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU 96 9115 0002 0120 0120 0300 0001

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 14.04.2023 r. i 21.04.2023 r. w godz. 9 ºº – 10 ºº .

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali Użytkowych /pokój 114/ w terminie do godziny 15°° dnia poprzedzającego termin przetargu:

– dowód wpłaty wadium,

– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą- uchwała nr 44/2014 z dnia 15.09.2014 r.

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.

Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 25.04.2023 r. o godz. 9 ºº w sali Nr 210 / II piętro/.

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. /48/ 384-06-40 do 42 w. 329

zobacz więcej

29 marca 2023

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18 ogłasza przetarg na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wyłożeniu płytkami gres klatek schodowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. S. Żeromskiego 115/117, Szklanej 20, Olsztyńskiej 14 w S.M. „Nasz Dom” w Radomiu

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 103 (sekretariat) w terminie do dnia 14.04.2023 r. do godz. 9,00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2023 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 210.

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 113 w godz. 8.00-14.00, w terminie do 13.04.2023 r.

O bliższe informacje można zwracać się bezpośrednio lub telefonicznie pod nr 384-06-40 wew. 311.

zobacz więcej

STREFA CZŁONKOWSKA

 
Powrót do góry